PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ (POAK)

PRZY PARAFII ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

 

Akcja Katolicka jest międzynarodowym stowarzyszeniem katolików świeckich powołanym w 1928r. przez papieża Piusa XI. W Polsce Akcja działa od 1929r.
W czasie II Wojny Światowej jej działalność została zawieszona, a następnie zakazana przez komunistyczne władze PRL. Polska Akcja Katolicka została reaktywowana w 1996r., z inicjatywy i na prośbę papieża Jana Pawła II, który pamiętał dobrze jej przedwojenną aktywność: “Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.”

Zgodnie ze statutem celem Akcji Katolickiej jest „pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”.
Według papieża Piusa XI Akcja Katolicka ma być organizacją zdolną przeciwstawić się wrogom wiary i Kościoła.

Charyzmat Akcji Katolickiej określa się jako działanie [Ks. T. Sowa]. Należy zwrócić uwagę, że działanie jest tu rozumiane bardzo szeroko. Z zapisków prywatnych objawień polskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej możemy dowiedzieć się że czynu i modlitwy nie można rozdzielać: „Potrzebne jest jedno i drugie. Modlitwa oparta na niechęci  do czynu i pracy nic nie jest warta. Podobnie praca i działanie bez modlitwy, bez oparcia się na Mnie [tzn. na Chrystusie] są bezowocne. Jest to próżny trud przynoszący niekiedy zło zamiast dobra.Żeby działanie było właściwe potrzebne jest dobre rozeznanie rzeczywistości i ukształtowany system wartości, które nie są możliwe bez prawidłowej formacji chrześcijańskiej.

Zgodnie ze statutem AK realizuje swoje cele m.in. przez:

  • pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego,
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  • zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła.

Realizacja zadań  AK może się odbywać praktycznie w dowolnej dziedzinie życia np. może to być działalność społeczna  czy charytatywna, pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej, działalność w dziedzinie oświaty i wychowania czy kultury, jak również działalność gospodarcza. Inaczej mówiąc każda forma ewangelizacji i obrony prawd wiary jest dopuszczalna – pod warunkiem zgodności z nauką Kościoła. O tym jakie formy wybierze dany POAK decydują charyzmaty i talenty członków grupy.

“Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło roku duszpasterskiego 2023. Teksty tegorocznych katechez omawianych na spotkaniach mają na celu uświadomienie i umocnienie wiary w Kościół, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski i który jest konkretyzacją wiary w Boga obecnego pośród nas.

Nasza grupa spotyka się regularnie co dwa tygodnie zawsze w poniedziałek po mszy wieczornej. Aktualne terminy spotkań wywieszone są na naszej tablicy w kruchcie kościelnej.


Zapraszamy wszystkich którzy nie chcą stać z boku i patrzeć bezradnie na budowę porządków społecznych dalekich od Królestwa Bożego. Nie ma co się tłumaczyć że nic nie można zrobić. Każda osoba może być użyteczna choćby poprzez modlitwę.

Aktualnie prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest pani Alicja Ciok (tel. 504 996 557).